حاکمیت قانون یاقانون حاکمیت

عباس خرسندی حاکمیت قانون یا قانون حاکمیت» صرف نظر کردن از آزادی، صرف نظر کردن از انسانیت خویشتن است. ( ژان ژاک روسو)

via دموکراسی و مبانی اقتدارسیاسی اپوزیسیون دموکراسی خواه — وب سایت رسمی محمد زمانی | روزنامه نگار کنشگر سیاسی

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s